สภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา จับมือ Nectec ขยายผลระบบเกษตรอัจฉริยะ (Handy Sense)

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา นายพงษ์เทพ รัตนา ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยนายกิตติทัต ธรรมโชติ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมประชุมหารือกับทีมนักวิจัย จากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในประเด็นการขยายผลระบบเกษตรอัจฉริยะ (Handy Sense) เพิ่มประสิทธิภาพให้กับเกษตรกร ยุวเกษตรกรในจังหวัดฉะเชิงเทรา จากประเด็นการหารือพูดคุย ทางศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ต้องการให้สภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นหน่วยงานประสานเกษตรกร และโรงเรียน ที่มีความต้องการด้านระบบเกษตรอัจฉริยะ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นพื้นที่ต้นแบบด้านระบบเกษตรอัจฉริยะ โดยในปีงบประมาณ 2563 ที่ผ่านมา ทางNectec สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา สภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ดำเนินการติดตั้งระบบเกษตรอัจฉริยะไปแล้วจำนวน 34 แห่ง ซึ่งทาง Nectec  มีจำนวนเป้าหมายทั้งสิ้น จำนวน 77 แห่งภายในจังหวัดะเชิงเทรา ที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2564 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *